För Arkitekter

En byggnad upplevs av dess brukare med alla sinnen, så även hörseln. Akustik och ljudmiljö i en byggnad bör planeras i ett tidigt skede. Med välplanerad situationsplan, planlösning och våningshöjd kan flertalet kostnadsdrivande eller komplicerade lösningar undvikas. Endast ett möte eller enklare konsultation med akustiker i förstudie eller programhandling kan vara till stor nytta för det fortsatta arbetet i ett byggprojekt.

Vid nybyggnation, ombyggnad eller hyresgästanpassning (HG-anpassning) åberopas vanligen ljudkrav i BBR eller någon av ljudklasserna ljudklass A, ljudklass B eller ljudklass C. Vi har stor kunskap om regler för ljudmiljö och bullerskydd i byggnader.

Taluppfattbarhet är ett begrepp som vi akustiker flitigt använder. Kort sagt är det ett utrymmes akustiska förmåga att förmedla information från talare till lyssnare, att höra vad som sägs. Att åstadkomma god taluppfattbarhet är inte så enkelt som att montera godtyckligt undertak med ljudabsorberande skivor. Här krävs finess. Delta akustik har gedigen kunskap från både projektering och utvärdering, i bl.a. klassrum, föreläsningssalar och scenrum, och erbjuder möjligheten att skapa välljud istället för att enbart begränsa oljud.

Vid planering av bostäder ska förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader med ändringar efterlevas. Det gäller i första hand, i bullriga områden eller nära större trafikleder, järnvägar eller flygplatser, att disponera lägenheter på sådant sätt att lägenheter får tillgång till en tyst sida och uteplats. Detaljplaner kan medge lättnader eller innebära skärpningar av förordning om trafikbuller. Delta Akustik utför trafikbullerutredningar, hjälper till att tolka reglerna och tar fram åtgärdsförslag för att söka bygglov.

En relativt vanlig fördom är att akustiska lösningar är fula. Delta Akustik menar att så inte behöver vara fallet. Däremot kan akustiska åtgärder som utförs i förvaltningsskedet vara både fula och skrymmande.

Delta Akustik har stor erfarenhet av att genomföra byggprojekt och vet vilka komplikationer som kan uppstå i sena skeden till följd av beslut som tagits i tidiga skeden. Bullrande utrymmen bör placeras väl avskilt från störningskänsliga utrymmen. Stomljud från exempelvis teknikutrymmen eller markvibrationer ska hanteras. Det måste också finnas en förståelse för brukarnas akustiska behov.