Ljudmätning

LjudmätningLjudmätning, eller bullermätning, är ett viktigt verktyg i yrket som akustiker. Vi har erfarenhet av tiotusentals ljudmätningar. Varje ljudmätning vi utför är unik och därför varierar också pris och kostnad.


Ljudmätning är egentligen en förkortning för mätning av ljudtrycksnivå. Genom att mäta ljudtrycksnivå, eller kort och gott genom att mäta ljud, kan vi som akustiker bestämma bullernivå, ljudisolering, stegljudsnivå, efterklangstid och ljudeffekt. En ljudmätning ger också information om ljudets frekvens och fördelning över oktavband och tersband. Riktvärde finns för de flesta typer av buller och ljud.

Ljudmätning kallas också bullermätning och då menas vanligen att mäta buller - oönskat ljud – i situationer då störande ljud förekommer. Mätning av buller utförs bl.a. på trafikbuller, installationsbuller, byggbuller men också för buller på arbetsplats, buller i lägenhet eller buller i förskola och skola.

Ljudnivå redovisas oftast i dBA att jämföra med riktvärden för bullernivå. Det finns flera sorter av dB, till exempel dBC och dB eller dBZ, även om dBA är vanligast. Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten använder sig också av riktvärden för lågfrekvent ljud så kallade tersband.

För att mäta ljudtrycksnivå använder vi oss av decibelmätare klass 1. Vi har valt att arbeta med decibelmätare av fabrikat Brüel & Kjaer som håller genomgående hög kvalitet i allt från mätmikrofon och mikrofonförstärkare till mjukvara för analys av ljudtryck och andra akustiska parametrar.

De ljudmätningar en fackman inom akustik utför kan redovisas i rapport med mätresultat. En rapport kan även innehålla riktvärden för ljudnivå, ljudisolering, efterklangstid eller bullerdos.

Ljudmätning utförs vid ansökan om bygglov eller slutbesked, föreläggande från Miljöförvaltningen eller miljö och hälsoskydd, besiktning av byggakustik enligt svensk standard - ljudklassning av utrymmen, certifiering för Miljöbyggnad SGBC, bestämning av bullerdos enligt Arbetsmiljöverkets insatsvärde, ombyggnad av lägenhet och mycket annat.

 

 

Trafikbuller - Mätning

Trafikbullermätning

Trafikbuller avser i första hand buller från vägtrafik, buller från spårtrafik och buller från flygplatser. Även buller från flygtrafik (FBN) och båttrafik betraktas som trafikbuller men kan ibland behöva bedömas enligt särskilda riktvärden. Delta Akustik AB utför mätningar av trafikbuller och projekterar åtgärder för att minska trafikbuller.

Läs mer: Trafikbuller - Mätning

Buller - Mätning

Delta Akustik AB, fackman inom akustik, utför bullermätning. Buller definieras som oönskat ljud. Bullermätning, eller ljudnivåmätning, innebär att mäta ljudtrycksnivå med decibelmätare för jämförelse med aktuellt riktvärde för bullernivå. Kontakta våra akustiker om ni har problem med buller eller för pris på bullermätning.

Läs mer: Buller - Mätning

Installationsbuller - Mätning

Installationsbuller är ljud från fasta installationer. Med installation avses anordningar i byggnaden som krävs för att uppfylla krav på hygien, miljö och tillgänglighet. Exempel på installationer är ventilation, värmepump, hissmaskin samt vatten och avlopp. Ljud och buller från installationer kan vara både stomburna och luftburna ljud.

Läs mer: Installationsbuller - Mätning