Akustikbeskrivning

I samband med att en lokal skall ändra verksamhet krävs i många fall att byggherren utför en akustisk utredning inför tekniskt samråd eller för att få startbesked från kommunen. Vi kallar denna handling för akustikbeskrivning. En sådan handling behövs exempelvis vid ombyggnad av kontorslokal till bostäder, eller restaurang till förskola.

Akustikbeskrivningen är en byggnadsakustisk dokumentation som kan innefatta olika saker beroende på typ av projekt. Exempelvis inventering av befintlig byggnadsakustik, redogörelse för relevanta akustikkrav, projektering av akustiska lösningar, akustiska anvisningar eller bullerskyddsutredning. Syftet är att visa förutsättningarna för hur byggnadens utformning och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla bullerkrav enligt Boverkets Byggregler, BBR.

Delta Akustik har stor erfarenhet av att ta fram akustikbeskrivningar för alla typer av ny- och ombyggnadsprojekt. Akustikbeskrivningen redogör för de akustiska krav projektet omfattas av och ger förslag på byggnadstekniska lösningar för att uppfylla kraven.

Vi utför akustikbeskrivningen i enlighet med Boverkets handbok "Bullerskydd i bostäder och lokaler".