Projektering

Tillsammans har vi på Delta Akustik projekterat akustiken i över tusen projekt. Projekten varierar från mindre hyresgästanpassningar till nya bostadsområden; inget projekt är för litet eller för stort. Vi har projekterat bland annat bostäder, skolor, kontor, hotell, vårdlokaler, sporthallar, arenor, kulturlokaler, studios. Vi tillhandahåller rätt akustikkompetens och erfarenheter som säkerställer att projektets ljudkrav innehålls vid slutskedet.

Att vara en projekterande akustiker för Delta Akustik innebär att vara lyhörd, effektiv, kreativ, miljö- och kostnadsmedveten. God kommunikation med övriga projektörer är ett av de viktigaste momenten för att säkerställa en god projektering.

Vi anser att det är viktigt att involvera akustik från start för att möjliggöra strategiska val med avseende på ljudlogistik. Delta Akustik har stor erfarenhet av att genomföra byggprojekt och vet vilka komplikationer som kan uppstå i sena skeden till följd av beslut som tagits i tidiga skeden. Bullrande utrymmen bör placeras väl avskilt från störningskänsliga utrymmen. Stomljud från exempelvis teknikutrymmen eller markvibrationer ska hanteras. Det måste också finnas en förståelse för brukarnas akustiska behov.

Vid planering av bostäder ska förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader med ändringar efterlevas. Det gäller i första hand, i bullriga områden eller nära större trafikleder, järnvägar eller flygplatser, att disponera lägenheter på sådant sätt att lägenheter får tillgång till en tyst sida och uteplats. Detaljplaner kan medge lättnader eller innebära skärpningar av förordning om trafikbuller. Delta Akustik utför trafikbullerutredningar, hjälper till att tolka reglerna och tar fram åtgärdsförslag för att söka bygglov