Vibrationer

Vibrationer ger upphov till ljud (stomljud) men också ibland till kännbara störningar som är ohörbara och skadar komforten eller byggnaden. Delta Akustik har god erfarenhet av mätning av vibrationer i byggnader som uppkommer på grund av exempelvis trafik och installationsanordningar. Vi använder ofta mätresultat för att estimera hur höga stomljud kan förekomma i nybyggnad p.g.a. vibrationer i mark/berg. Vi utför också mätning av vibrationer vid sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning som kan riskera att skada byggnader och konstruktioner.


Vi mäter vibrationer, och ställer mätresultat i relation till riktvärden, i enlighet med följande standarder:

  • SS 4604861 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader
  • SS 4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnad
  • SS 0252 11 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.

Vi utför mätning både vertikalt och i tre riktningar. Mätning av vibrationer kan utföras antingen med accelerometer eller geofon. Det finns i princip tre olika typer av accelerometrar där den vanligast förekommande är piezoelektrisk accelerometer. Skillnaden mellan piezoelektrisk accelerometer och geofon - enkelt förklarat - är att:

  •  I accelerometern finns en rörlig massa som vid kraft deformerar de piezoelektriska skivorna och en laddning bildas. Laddningen är proportionell mot kraften och därav även mot massans acceleration.
  •  Geofonens princip bygger på en spole och en magnet. Spolen rör sig i förhållande till magneten, när geofonen utsätts för vibrationer, varvid en spänning genereras proportionell mot hastigheten. Geofonen kan även vara uppbyggd ”omvänt” där magneten rör sig förhållande till spolen.