Trafikbuller - Mätning

Trafikbullermätning

Trafikbuller avser i första hand buller från vägtrafik, buller från spårtrafik och buller från flygplatser. Även buller från flygtrafik (FBN) och båttrafik betraktas som trafikbuller men kan ibland behöva bedömas enligt särskilda riktvärden. Delta Akustik AB utför mätningar av trafikbuller och projekterar åtgärder för att minska trafikbuller.

Trafikbuller skiljer sig från andra typer av buller. För det första är trafikbuller närvarande i princip överallt där människor bor och verkar. För det andra är toleransen mot trafikbuller till synes mycket högre än mot andra typer av buller, nästan så att vi accepterat det som en del av vår naturliga miljö. Likväl finns ett antal förordningar och föreskrifter gällande trafikbuller.

Vid ny bostadsbebyggelse gäller regeringens förordning 2015:216 om trafikbuller. Föreskrifterna i denna förordning ska vara uppfyllda vid antagande och ändring av detaljplan samt vid ansökan om bygglov.

Vid uppförande av nya byggnader finns riktvärden för trafikbuller inomhus i färdig byggnad. Riktvärdena preciseras i BBR och svensk standard – byggakustik – ljudklassning av utrymmen i byggnader. Riktvärde för trafikbuller inomhus gäller bostäder, skolor och förskolor, vårdlokaler samt kontor. För att innehålla dessa riktvärden måste den yttre dimensionerande trafikbullernivån fastställas antingen genom mätning eller beräkning av trafikbuller. Utifrån dimensionerande trafikbullernivå kalkyleras sedan ljudisolering i ytterväggar, fönster, dörrar och ventiler.

I en del av landets kommuner samt intill riksvägar kan finnas möjlighet att få hjälp med bullerdämpande åtgärder vid befintliga bostäder. Olika policys gäller i olika delar av landet.

Riktvärden för trafikbuller avser ekvivalent eller dygnsekvivalent ljudnivå, LpAeq eller LpAeq,24h, samt maximal ljudnivå, LpAFmax. Riktvärden för maximal ljudnivå gäller vid uteplatser och inomhus nattetid. Riktvärden för trafikbuller är uteslutande i dBA, d.v.s. A-vägd ljudtrycksnivå, som innebär en kraftig negligering av lågfrekvent buller. Detta kan tyckas märkligt med tanke på att trafikbuller i tätorter i första hand utgörs av just lågfrekvent buller från exempelvis långsamtgående trafik och tunga fordon. Denna förutsättning måste beaktas när man jämför uppmätta ljudnivåer med upplevda ljudnivåer.

När man mäter trafikbuller bör man ha uppsikt över de omgivande vägarna. Uppsikt ger en uppfattning om vilket trafikslag som ger upphov till uppmätta ljudnivåer samt trafiktäthet. Antalet fordon som passerat under en mätperiod kan vara avgörande för att kunna beräkna dygnsekvivalent ljudnivå med hjälp av trafikdata från kommun eller trafikverket. Trafikbullermätningar bör inte utföras med blöt vägbana.