Buller - Mätning

Delta Akustik AB, fackman inom akustik, utför bullermätning. Buller definieras som oönskat ljud. Bullermätning, eller ljudnivåmätning, innebär att mäta ljudtrycksnivå med decibelmätare för jämförelse med aktuellt riktvärde för bullernivå. Kontakta våra akustiker om ni har problem med buller eller för pris på bullermätning.

Buller omfattar alla möjliga typer av ljud. Det är faktiskt helt individuellt vad som kan eller bör definieras som buller. De flesta kan nog dra paralleller till olika genre av musik, det som är ljuv musik för den ene kan uppfattas som outhärdligt buller för den andre. Vissa ljud är dock de flesta människor överens om att de kan kallas för buller som till exempel trafikbuller, industribuller eller fläktbuller. I ett försök att fånga upp alla olika typer av buller har framtagits en rad olika författningar och allmänna råd med riktvärden för bullernivåer som kan tillämpas när bullermätning utförs.

Riktvärden för buller

Folkhälsomyndigheten har riktvärden för ljudnivå i bostäder (buller i lägenhet), skola och vårdlokaler. Folkhälsomyndighetens riktvärden omfattar bl.a. särskilda regler för lågfrekvent buller, maximal ljud samt ljud från musik.

Naturvårdsverket publicerar på sin hemsida riktvärden för buller från byggarbetsplatser (byggbuller), skjutbanor, motorbanor samt industri- och annat verksamhetsbuller som i praktiken omfattar allt övrigt.

Arbetsmiljöverket har riktvärde för buller på arbetsplatser. Dels finns insatsvärden och gränsvärden som tillämpas vid risk för hörselskada och dels finns rekommendationer om ljudnivå för att undvika andra negativa hälsoeffekter av buller.

Även Boverket har, förutom riktvärden för nyproducerade bostäder och lokaler, vägledningar om buller för t.ex. skolgårdar.

Trafikbuller är en egen och stor kategori inom ämnet buller som behandlas separat - läs mer här.

Dessvärre har det inte gått att skapa riktvärden för buller som täcker in alla typer av störande ljud. Exempelvis har det blivit populärt med gym i flerbostadshus, som ger upphov till dova dunsar när vikter släpps, men hittils saknas riktvärden för denna typ av buller som är både lågfrekvent och en kortvarig händelse.

I tvister eller ärenden som rör buller är respektive kommuns Miljö- och hälsoskydd första instans. Personer som är drabbade av buller kan vända sig till sin kommun och upprätta en anmälan. Miljö- och hälsoskydd kan då förelägga t.ex. en verksamhetsutövare att anlita en akustikkonsult eller fackman inom akustik att utföra bullermätning. Det är även kommunen som beslutar huruvida en bullernivå är acceptabel eller måste åtgärdas även om riktvärden brukar följas så gott som alltid. Prejudicerande fall tillämpas som riktvärden för vissas typer av buller. Överklagan till högre instans är också möjlig.

När man utför bullermätning måste bullret - det oönskade ljudet - urskiljas från andra ljud som normalt förekommer på den aktuella platsen. Därför måste också den så kallade bakgrundsnivån mätas. Bakgrundsnivå är samlingsbegrepp för den ljudnivå som normalt förekommer på en plats eller i ett utrymme utan inverkan av det oönskade ljudet (bullret). Decibelmätare kan inte skilja på ljudkällor utan mäter endast den sammantagna ljudtrycksnivån. Här blir vår erfarenhet som akustiker med tusentals utförda ljudmätningar ovärderlig. Bullernivå kan gå att urskilja utan att mäta bakgrundsnivå, särskilt när det gäller tonala störningar, lågfrekvent buller eller distinkta kortvariga bullrande händelser som vi akustiker kallar maximal ljudnivå.

Ett sätt att mäta bakgrundsnivå är att stänga av bullerkällan om det är möjligt. Om det inte går att stänga av bullerkällan kan en bullermätning utföras när bakgrundsljudet är så lågt som möjligt. Ett tredje alternativ är att göra två ljudnivåmätningar vid olika tillfällen, en bullermätning när det oönskade ljudet förekommer och en mätning av bakgrundsnivå när bullret inte förekommer.

 

HAR DU BULLERSTÖRNING

Vi Hjälper dig hitta lösnigar på dina störningsproblem