Installationsbuller - Mätning

Installationsbuller är ljud från fasta installationer. Med installation avses anordningar i byggnaden som krävs för att uppfylla krav på hygien, miljö och tillgänglighet. Exempel på installationer är ventilation, värmepump, hissmaskin samt vatten och avlopp. Ljud och buller från installationer kan vara både stomburna och luftburna ljud.

Installationsbuller mäts i ekvivalent A-vägd och C-vägd ljudnivå, samt maximal A-vägd ljudnivå. Vidare gäller specifika riktvärden i låga frekvenser, ofta benämnda tersbandskrav.

Riktvärden för ljudnivå från installationer finns från flera håll. Boverkets Byggregler (BBR) har genom svensk ljudklassningsstandard riktvärden för nybyggnad och ombyggnad. Folkhälsomyndigheten har riktvärden för ljudnivå i bostäder. Arbetsmiljöverket har riktvärden för buller på arbetsplatser. Naturvårdsverkets rapport 6538 innehåller riktvärden för störande buller utomhus.

Installationsbuller ingår som en av fem akustiska parametrar vid besiktning med ljudmätning eftersom installationsbuller är ett funktionskrav på nybyggnad enligt BBR. Särskild hänsyn ska tas till lågfrekvent buller. Det medför att fläktrum, tvättstugor och andra teknikutrymmen behöver beaktas redan i projekteringen. Storlek på utrymmen, mängden ljuddämpande material - ljudabsorbenter - och möbleringsgrad är faktorer som påverkar den uppmätta installationsbullernivån.

Störningar från installationsbuller är vanliga ärenden hos Miljö- och hälsoskydd i våra kommuner. Exempel på sådana ärenden är fläktbuller eller oidentifierat lågfrekvent buller i bostäder. Det kan även vara högt ventialtionsljud i en skola eller förskola. I dessa fall gäller de allmänna råd som framtagits av Folkhälsomyndigheten – FoHMFS 2014:13. Där kravställs ekvivalent A-vägd ljudnivå, maximal ljudnivå och ljudnivå i låga frekvenser. Olika riktvärden gäller om bullret är lågfrekvent, tonalt eller kommer från en musikanläggning.

När man mäter installtionsbuller måste man också ta hänsyn till andra ljud- bakgrundsljud eller bekgrundsnivå - som bidrar till den sammantagna ljudtrycksnivån. När man mäter andra typer av buller är det omvända förhållanden. Då är ofta installationsbuller ett bakgrundsljud som måste hanteras genom en isolerad mätning.

Problematiken vi akustiker ställs inför är ofta att svara på frågorna:
Vad orsakar bullret och störningen? 
Överskrider ljudnivån relevanta riktvärden?
Vilken väg tar sig ljudet fram?
Var kommer ljudet ifrån?
Vilka åtgärder krävs för att minimera/eliminera störningen?

Delta Akustik har gedigen erfarenhet av installtionsbullermätningar och utredningar. Utöver våra öron och vår erfarenhet, använder vi oss av mätinstrument med hög upplösning som kan förstärka ljudet. Vi tillhandahåller även åtgärdspaket för att minimera eller eliminera buller.

 

HAR DU BULLERSTÖRNING

Vi Hjälper dig hitta lösnigar på dina störningsproblem