Ljudmätning

LjudmätningLjudmätning, eller bullermätning, är ett viktigt verktyg i yrket som akustiker. Vi har erfarenhet av tiotusentals ljudmätningar. Varje ljudmätning vi utför är unik och därför varierar också pris och kostnad.

Ljudmätning är egentligen en förkortning för mätning av ljudtrycksnivå. Genom att mäta ljudtrycksnivå, eller kort och gott genom att mäta ljud, kan vi som akustiker bestämma bullernivå, ljudisolering, stegljudsnivå, efterklangstid och ljudeffekt. En ljudmätning ger också information om ljudets frekvens och fördelning över oktavband och tersband. Riktvärde finns för de flesta typer av buller och ljud.

Ljudmätning kallas också bullermätning och då menas vanligen att mäta buller - oönskat ljud – i situationer då störande ljud förekommer. Mätning av buller utförs bl.a. på trafikbuller, installationsbuller, byggbuller men också för buller på arbetsplats, buller i lägenhet eller buller i förskola och skola.

Ljudnivå redovisas oftast i dBA att jämföra med riktvärden för bullernivå. Det finns flera sorter av dB, till exempel dBC och dB eller dBZ, även om dBA är vanligast. Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten använder sig också av riktvärden för lågfrekvent ljud så kallade tersband.

För att mäta ljudtrycksnivå använder vi oss av decibelmätare klass 1. Vi har valt att arbeta med decibelmätare av fabrikat Brüel & Kjaer som håller genomgående hög kvalitet i allt från mätmikrofon och mikrofonförstärkare till mjukvara för analys av ljudtryck och andra akustiska parametrar.

De ljudmätningar en fackman inom akustik utför kan redovisas i rapport med mätresultat. En rapport kan även innehålla riktvärden för ljudnivå, ljudisolering, efterklangstid eller bullerdos.

Ljudmätning utförs vid ansökan om bygglov eller slutbesked, föreläggande från Miljöförvaltningen eller miljö och hälsoskydd, besiktning av byggakustik enligt svensk standard - ljudklassning av utrymmen, certifiering för Miljöbyggnad SGBC, bestämning av bullerdos enligt Arbetsmiljöverkets insatsvärde, ombyggnad av lägenhet och mycket annat.