LJudmätning

LJudmätning

Vi gör alla typer av ljudmätningar. Vi har flera års erfarenhet. Vi har kunskap om riktvärden och regler gällande buller och ljudisolering.

PROJEKTERING

PROJEKTERING

Vi har erfarenhet av akustikprojektering i byggprocessens alla skeden. Vi har kunskap om byggregler och miljöbyggnadscertifiering.

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Har ni en verksamhet med behov av god akustik eller ett bullerproblem som inte går att lösa? Kontakta oss för rådgivning.

STUDIO

STUDIO

En väl anpassad akustik är A och O vare sig det gäller inspelning. Vi kan ljudisolering och rumsakustik! Kontakta oss om ni behöver hjälp.

SCEN | BIO

SCEN | BIO

Vid uppspelning och live-framträdanden är akustiken en av de viktigaste parametrarna att beakta. Vi har erfarenheten som krävs och lite till.

FÖR ARKITEKTER

FÖR ARKITEKTER

En byggnad upplevs och bedöms med alla sinnen, även hörseln. Det finns en mängd byggregler för bullerskydd och akustik. Vi har kunskap och lösningar.

dallas tower

Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder i Solna

Läs mer

SICKLA STATION

Nybyggnad av stationshus vid Sickla i Nacka Kommun

 

Läs mer

 Hötorgshuset

Nytt kulturcentrum under 5:e Hötorgshuset vid Sergels torg

Läs mer
Flera referensprojekt

Akustiker i Stockholm

Stockholm

Vi är akustiker specialiserade på akustik, ljud och buller. Som akustiker arbetar vi som akustikkonsult med ljudmätning, rådgivning och projektering.  Vi beräknar och designar bland annat ljudisolering, bullerdämpning och ljudabsorbenter. Vi utför också ljudmätning med decibelmätare.

Uppdragen som akustikkonsult i Stockholm spänner över ett brett område. Det kan vara nybyggnad av kontorshus, akustik och ljudisolering i musikstudio, ljudmiljö i skola, buller på arbetsplatser eller trafikbuller och bullerplank vid motorvägen. I grunden handlar det om ljud och ljudvågor.

Vår erfarenhet som akustiker i Stockholm har givit god kännedom om regler och riktvärden som gäller bl.a. trafikbuller, byggbuller, industribuller och störning från musik. Naturvårdsverket publicerar rapporter med riktvärden för ljud och ljudnivå. Det finns även föreskrifter om buller från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten med riktvärden för ljudnivå på arbetsplats, skola och förskola samt i din bostad. I Stockholm kan dessa regler om ljud tillämpas praktiskt taget överallt.

Även inom bygg, vid nybyggnad eller ombyggnad och renovering, finns många regler gällande akustik, ljudmiljö och bullerskydd. Boverkets byggregler, BBR, föreskriver att en byggnad ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas. Vanligen tillämpas en svensk standard i byggakustik som behandlar ljudklassning av utrymmen. En stor del av arbetet som akustiker utför vi därför i byggprocessens olika skeden.

Vi hjälper beställare, byggherre eller fastighetsägare att välja lämplig ljudklass och att uppfylla föreskrifter om buller och ljudmiljö.  Det börjar redan i programskedet där ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor studeras. I Stockholm är buller ofta en styrande faktor vid exploatering av mark och utveckling av fastigheter.

För bygglov upprättar vi som akustiker ljudskyddsbeskrivning för att erhålla en god ljudmiljö utan risk för olägenhet av buller. Under byggprocessen kan vi som akustiker upprätta beskrivning, förfrågningsunderlag, projektera ljudisolering, beräkna ljudnivå och utföra ljudmätning. I slutskedet utför vi besiktning med ljudmätning av trafikbuller, ljudisolering, installationsbuller och efterklangstid.